Otillåtna kroppar – talet om vikt som maktutövning.

Talet om övervikt och fetma är påtagligt och omfattande i den svenska debatten. Varför är det så? Finns det några politiska konsekvenser för hur man talar och vilka som får komma till tals?

Idén till den här artikeln kom till mig under en resa i Stockholms kollektivtrafik. Det slog mig vad som (medvetet eller omedvetet) händer i mig när jag sitter mitt emot en människa i tunnelbanevagnen som betraktas som överviktig och som samtidigt äter. De tankar som plötsligt bara är där – var kommer de ifrån? Hur kommer det sig att jag helt spontant tänker nedsättande tankar om en människa jag inte känner, bara på grund av dennes kroppsvikt? Begrepp som övervikt och fetma är vanligt förekommande i svensk debatt och media. Dagligen får vi larmrapporter via media från forskare om det ökade problemet med övervikt och fetma i Sverige och andra delar av västvärlden. I de svenska medierna beskrivs övervikt och fetma som oerhört stora problem och kopplas ihop med att människor behöver lära sig att ändra sin livsstil och sitt levnadsmönster. Kvällstidningar och månadsmagasin erbjuder snabba bantningstips och TV visar program där överviktiga ska lära sig att äta och träna rätt. I delvis motsatt position till dessa mediers beskrivning av överviktiga, står de föreningar och förbund som jobbar för att överviktiga människor ska kunna ta större plats och synas i samhället – trots sin övervikt. Föreningen För Accepterande av Överviktiga skriver att de ”[…] verkar för ett bättre Sverige där folk accepterar oss överviktiga och överviktiga accepterar sig själva precis som de är”. De Överviktigas Riksförbund formulerar sin slogan: ”Gör det du kan och vill göra NU. Vänta inte på att du ska bli smal innan du gör det!” Tyvärr får dessa föreningar och förbund knappast komma till tals lika ofta som de som förespråkar bantning och disciplin för människor med övervikt.

Kopplingen till makt och politik

Det har blivit allt vanligare att frångå traditionella beskrivningar och idéer om vad makt är, till förmån för att studera områden som traditionellt setts som befriade från makt och maktutövning. Michael Foucault har skrivit om makt att den finns ”överallt och kommer överallt ifrån”. Dessa idéer kan tillämpas på hur man talar om överviktiga i Sverige. Ett sätt att empiriskt närma sig frågan om hur makt utövas och vilka effekter denna maktutövning får, är att studera hur det som anses naturligt skapas samt hur motståndsförhållanden kring frågor formas. Det finns undersökningar som visar att överviktiga särbehandlas och diskrimineras. Fokus för denna artikel är grunderna till nämnda diskriminering och syftar till att söka sig både bortom orsakerna till övervikt och bortom hälsoaspekterna av det, för att istället närma sig en kritisk reflektion kring hur relationen mellan övervikt och makt kan ses.